In-source collision activated dissociation for coal/biomass-based model compounds and structural characterization of a coal extract


Journal article


Fei Wang, Xueming Dong, Xing Fan, Yun-Peng Zhao, Guo-Sheng Li, Chu-Fan Wang, Xianyong Wei, Fengyun Ma, M. Zhong
Fuel, 2018

Semantic Scholar DOI
Cite

Cite

APA   Click to copy
Wang, F., Dong, X., Fan, X., Zhao, Y.-P., Li, G.-S., Wang, C.-F., … Zhong, M. (2018). In-source collision activated dissociation for coal/biomass-based model compounds and structural characterization of a coal extract. Fuel.


Chicago/Turabian   Click to copy
Wang, Fei, Xueming Dong, Xing Fan, Yun-Peng Zhao, Guo-Sheng Li, Chu-Fan Wang, Xianyong Wei, Fengyun Ma, and M. Zhong. “In-Source Collision Activated Dissociation for Coal/Biomass-Based Model Compounds and Structural Characterization of a Coal Extract.” Fuel (2018).


MLA   Click to copy
Wang, Fei, et al. “In-Source Collision Activated Dissociation for Coal/Biomass-Based Model Compounds and Structural Characterization of a Coal Extract.” Fuel, 2018.


BibTeX   Click to copy

@article{fei2018a,
  title = {In-source collision activated dissociation for coal/biomass-based model compounds and structural characterization of a coal extract},
  year = {2018},
  journal = {Fuel},
  author = {Wang, Fei and Dong, Xueming and Fan, Xing and Zhao, Yun-Peng and Li, Guo-Sheng and Wang, Chu-Fan and Wei, Xianyong and Ma, Fengyun and Zhong, M.}
}


ShareFollow this website


You need to create an Owlstown account to follow this website.


Sign up

Already an Owlstown member?

Log in