Mass spectrometric evaluation of the soluble species of Shengli lignite using cluster analysis methods


Journal article


Ya-ru Yu, Xing Fan, Lu Chen, Xueming Dong, Yun-Peng Zhao, Bei Li, Xianyong Wei, Fengyun Ma, A. Nulahong
Fuel, 2019

Semantic Scholar DOI
Cite

Cite

APA   Click to copy
Yu, Y.-ru, Fan, X., Chen, L., Dong, X., Zhao, Y.-P., Li, B., … Nulahong, A. (2019). Mass spectrometric evaluation of the soluble species of Shengli lignite using cluster analysis methods. Fuel.


Chicago/Turabian   Click to copy
Yu, Ya-ru, Xing Fan, Lu Chen, Xueming Dong, Yun-Peng Zhao, Bei Li, Xianyong Wei, Fengyun Ma, and A. Nulahong. “Mass Spectrometric Evaluation of the Soluble Species of Shengli Lignite Using Cluster Analysis Methods.” Fuel (2019).


MLA   Click to copy
Yu, Ya-ru, et al. “Mass Spectrometric Evaluation of the Soluble Species of Shengli Lignite Using Cluster Analysis Methods.” Fuel, 2019.


BibTeX   Click to copy

@article{ya-ru2019a,
  title = {Mass spectrometric evaluation of the soluble species of Shengli lignite using cluster analysis methods},
  year = {2019},
  journal = {Fuel},
  author = {Yu, Ya-ru and Fan, Xing and Chen, Lu and Dong, Xueming and Zhao, Yun-Peng and Li, Bei and Wei, Xianyong and Ma, Fengyun and Nulahong, A.}
}


ShareFollow this website


You need to create an Owlstown account to follow this website.


Sign up

Already an Owlstown member?

Log in