Insight into a stepped fragmentation of coal-related model compounds using a tandem Orbitrap mass spectrometer


Journal article


Guo-Sheng Li, Min-Hua Wang, Xing Fan, Xueming Dong, Xianyong Wei, Bohao Chen, Jiao-Fei Wang
Microchemical journal (Print), 2021

Semantic Scholar DOI
Cite

Cite

APA   Click to copy
Li, G.-S., Wang, M.-H., Fan, X., Dong, X., Wei, X., Chen, B., & Wang, J.-F. (2021). Insight into a stepped fragmentation of coal-related model compounds using a tandem Orbitrap mass spectrometer. Microchemical Journal (Print).


Chicago/Turabian   Click to copy
Li, Guo-Sheng, Min-Hua Wang, Xing Fan, Xueming Dong, Xianyong Wei, Bohao Chen, and Jiao-Fei Wang. “Insight into a Stepped Fragmentation of Coal-Related Model Compounds Using a Tandem Orbitrap Mass Spectrometer.” Microchemical journal (Print) (2021).


MLA   Click to copy
Li, Guo-Sheng, et al. “Insight into a Stepped Fragmentation of Coal-Related Model Compounds Using a Tandem Orbitrap Mass Spectrometer.” Microchemical Journal (Print), 2021.


BibTeX   Click to copy

@article{guo-sheng2021a,
  title = {Insight into a stepped fragmentation of coal-related model compounds using a tandem Orbitrap mass spectrometer},
  year = {2021},
  journal = {Microchemical journal (Print)},
  author = {Li, Guo-Sheng and Wang, Min-Hua and Fan, Xing and Dong, Xueming and Wei, Xianyong and Chen, Bohao and Wang, Jiao-Fei}
}


ShareFollow this website


You need to create an Owlstown account to follow this website.


Sign up

Already an Owlstown member?

Log in