Monitoring single-heteroatom loss during deoxygenation and denitrogenation of soluble organic matter in coal using mass spectrometric methods


Journal article


Xing Fan, Xueming Dong, Wenwen Wei, Zhen Gao, Hong-cun Bai, Wenlong Mo
2021

Semantic Scholar DOI
Cite

Cite

APA   Click to copy
Fan, X., Dong, X., Wei, W., Gao, Z., Bai, H.-cun, & Mo, W. (2021). Monitoring single-heteroatom loss during deoxygenation and denitrogenation of soluble organic matter in coal using mass spectrometric methods.


Chicago/Turabian   Click to copy
Fan, Xing, Xueming Dong, Wenwen Wei, Zhen Gao, Hong-cun Bai, and Wenlong Mo. “Monitoring Single-Heteroatom Loss during Deoxygenation and Denitrogenation of Soluble Organic Matter in Coal Using Mass Spectrometric Methods” (2021).


MLA   Click to copy
Fan, Xing, et al. Monitoring Single-Heteroatom Loss during Deoxygenation and Denitrogenation of Soluble Organic Matter in Coal Using Mass Spectrometric Methods. 2021.


BibTeX   Click to copy

@article{xing2021a,
  title = {Monitoring single-heteroatom loss during deoxygenation and denitrogenation of soluble organic matter in coal using mass spectrometric methods},
  year = {2021},
  author = {Fan, Xing and Dong, Xueming and Wei, Wenwen and Gao, Zhen and Bai, Hong-cun and Mo, Wenlong}
}


ShareFollow this website


You need to create an Owlstown account to follow this website.


Sign up

Already an Owlstown member?

Log in